آسانسور تخت بر بیمارستانی

اسانسور بیماربر تحت بر
آسانسور تخت بر بیمارستانی یکی از انواع آسانسورهای بیماربر است که در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی بمنظور جابجایی بیماران با تخت بیمارستانی بین طبقات طراحی و اجرا می شود. کابین، درب ها و برخی تجهیزات و متعلقات این نوع آسانسورها می بایست از استانداردهای خاصی تبعیت نمایند.

فهرست مطالب

انواع آسانسور تخت بر بیمارستانی

آسانسور تخت بر بیمارستانی بر اساس ظرفیت و به تبع ابعاد کابین به سه نوع اصلی 1600 کیلوگرمی، 2000 کیلوگرمی و 2500 کیلوگرمی دسته بندی می شود. در ادامه مشخصات و ابعاد هر از این سه نوع آسانسور بیماربر به تفصیل شرح داده شده است.

آسانسور بیمارستانی تخت بر ۱۶۰۰ کیلوگرمی

کوچکترین مدل آسانسور تخت بر ظرفیت 1600 کیلوگرم دارد و برای کاربردهای متداول معمولی مناسب است. در این بخش به بررسی ابعاد کابین، چاه، چاهک و … در این رابطه پرداخته می شود.

ابعاد کابین آسانسور تخت بر ۱۶۰۰ کیلوگرمی

برای نصب آسانسور تخت بر ۱۶۰۰ کیلوگرمی ابعاد کابین به شرح زیر در نظر گرفته می شود.

ارتفاع کابین ۲۳۰۰ میلیمتر، عمق کابین ۲۴۰۰ میلیمتر و عرض کابین آسانسور تخت بر ۱۶۰۰ کیلوگرمی ۱۴۰۰ میلیمتر است.

برای نصب این آسانسورها نیز دو نوع درب میتوان به کاربرد برد که شامل درب تلسکوپی و درب از وسط بازشو می شود. ابعادی که برای نصب آسانسورهای تخت بر با ظرفیت های مختلف نصب و اجرا می شوند به طور مشترک عرض ۱۳۰۰ میلیمتری و ارتفاع ۲۱۰۰ میلیمتری دارند.

ابعاد چاه آسانسور بیمارستانی تخت بر

برای نصب آسانسورهای تخت بر با ظرفیت ۱۶۰۰ کیلوگرم به چاهی با ابعاد پیشنهادی نیاز داریم. این ابعاد شامل عرض ۲۴۰۰ میلیمتر برای درب تلسکوپی و عرض ۲۹۰۰ میلیمتری برای درب از وسط بازشو است. همچنین ۳۰۰۰ میلیمتر فضا برای عمق این آسانسور نیاز است.

ارتفاع چاهک آسانسور بیمارستانی

مورد قابل توجه در رابطه با آسانسورهای تخت بر تفاوت ابعاد چاهک در سرعت های مختلف است. به این صورت که تا سرعت ۰/۶۳ متر بر ثانیه چاهک این آسانسور باید ۱۶۰۰ میلیمتر باشد و سرعت بالاتر تا ۱/۰ متر بر ثانیه، ارتفاع ۱۷۰۰ میلیمتر باید در نظر گرفته شود. زمانی که سرعت بیشتر شود حداکثر تا ۱/۶ متر بر ثانیه ارتفاع چاهک باید ۱۹۰۰ میلیمتر باشد و درنهایت از سرعت ۱/۶ تا ۲/۵ متربر ثانیه ارتفاع لازم برای چاهک آسانسور تخت بر ۲۵۰۰ میلیمر باید باشد.

ارتفاع بالاسری آسانسور ۱۶۰۰ کیلوگرمی تخت بر

ارتفاع بالاسری آسانسورهایی که برای جابجایی تخت با ظرفیت ۱۶۰۰ کیلوگرم در بیمارستان ها و سایر مراکز درمانی تعبیه می شود، تا سرعت ۱/۶ متربرثانیه باید ۴۴۰۰ میلیمتر باشد. اما اگر سرعت تا ۲/۵ متربرثانیه بالا برود ارتفاع اورهد آسانسور ۱۶۰۰ کیلوگرمی که برای جابجایی تخت کاربرد دارد، باید ۵۴۰۰ میلیمتر باشد.

ابعاد اتاق موتورخانه برای آسانسور بیمارستانی

موتورخانه ای که برای این آسانسور ۱۶۰۰ کیلوگرمی طراحی می شود باید عمق ۵۵۰۰ و ارتفاع ۲۸۰۰ میلیمتر داشته باشد.

آسانسور بیمارستانی تخت بر ۲۰۰۰ کیلوگرمی

دومین مدل آسانسور تخت بر بیمارستانی 2000 کیلوگرم ظرفیت دارد که در ادامه به توضیح مشخصات آن از جمله ابعاد کابین، چاه و موتورخانه، ارتفاع چاهک و بالاسری در این نوع آسانسورها می پردازیم.

ابعاد کابین آسانسور تخت بر ۲۰۰۰ کیلوگرمی

آسانسوری که در بیمارستان ها و مراکز درمانی برای حمل تخت و سایر وسایل پزشکی استفاده می شود در صورتیکه با ظرفیت ۲۰۰۰ کیلوگرمی طراحی و اجرا شود، با عرض ۱۵۰۰و عمق  ۲۷۰۰ و ارتفاع ۲۳۰۰ میلیمتر باید نصب شوند.

درب های تلسکوپی و و از وسط بازشو در واقع مناسب ترین نوع درب برای این نوع از آسانسورها می باشد. درب کابین و طبقات برای ظرفیت ۲۰۰۰ کیلوگرم دارای عرض ۱۳۰۰ میلیمتر و ارتفاع ۲۱۰۰ میلیمتر خواهد بود.

ابعاد چاه آسانسور بیمارستانی با ظرفیت ۲۰۰۰ کیلوگرم

زمانی که برای نصب آسانسور بیمارستانی ظرفیت ۲۰۰۰  کیلوگرم را انتخاب میکنیم، عمق چاه آن باید ۳۳۰۰ میلیمتر باشد. اما عرض آن بسته به نوع در آسانسور متفاوت است. اگر از در تلسکوپی استفاده شود عرض چاه آسانسور بیمارستانی باید ۲۴۰۰ میلیمتر باشد ولی با انتخاب در از وسط باز شو، عرض چاه آسانسور ۲۰۰۰ کیلوگرمی ۲۹۰۰ میلیمتر در نظر گرفته می شود.

ارتفاع چاهک آسانسور تخت بر ۲۰۰۰ کیلوگرمی

آسانسور بیمارستانی تخت بر ۲۰۰۰ کیلوگرمی مانند ظرفیت ۱۶۰۰ کیلوگرمی تا سرعت ۰/۶۳ متربرثانیه دارای چاهکی با ارتفاع ۱۶۰۰ میلیمتر خواهد بود. با افزایش سرعت تا ۱/۰ متربرثانیه این ارتفاع به ۱۷۰۰ میلیمتر تغییر خواهدکرد. همچنین برای سرعت های بالاتر این ارتفاع بیشتر می شود. به این صورت که تا سرعت ۱/۶ متربرثانیه ارتفاع چاهک آسانسور تخت بر ۲۰۰۰ کیلوگرمی، ۱۹۰۰ میلیمتر باید باشد. و اگر سرعت آسانسور تا ۲/۵ متربرثانیه افزایش یافت این ارتفاع به ۲۵۰۰ میلیمتر میرسد.

ارتفاع بالاسری آسانسور تخت بر بیمارستانی با ظرفیت ۲۰۰۰ کیلوگرم

حداقل ارتفاع کف آخرین طبقه تا زیر سقف چاه در آسانسور تخت بر بیمارستانی با ظرفیت ۲۰۰۰ کیلوگرم، چنانچه سرعت آسانسور حداکثر ۱/۶ متربرثانیه باشد باید ۴۴۰۰ میلیمتر باشد. اما با افزایش سرعت تا ۲/۵ متربرثانیه ارتفاع اورهد به ۵۴۰۰ میلیمتر تغییر میکند.

ابعاد اتاق موتورخانه آسانسور تخت بر ۲۰۰۰ کیلوگرمی

ابعاد اتاق موتورخانه آسانسور تخت بر ۲۰۰۰ کیلوگرمی با عمق ۵۸۰۰ میلیمتر و ارتفاع ۲۸۰۰ میلیمتر طراحی و اجرا می شود.

آسانسورتخت بر بیمارستانی ۲۵۰۰ کیلوگرمی

سومین و بزرگترین مدل آسانسور تخت بر بیمارستانی ظرفیتی برابر با 2500 کیلوگرم دارد. در ادامه مطلب، همانند دو مورد قبلی به شرح مشخصات این مدل نیز خواهیم پرداخت.

ابعاد کابین آسانسور تخت بر بیمارستانی ۲۵۰۰ کیلوگرمی

کابین آسانسور تخت بر بیمارستانی با ظرفیت ۲۵۰۰ کیلوگرمی با عرض ۱۸۰۰، عمق ۲۷۰۰ و ارتفاع ۲۳۰۰ میلیمتری اجرا می شود. ابعاد مورد نیاز برای درطبقات و کابین باید عرض ۱۳۰۰ و ارتفاع ۲۱۰۰ میلیمتری داشته باشد.

ابعاد چاه آسانسور بیمارستانی تخت بر با ظرفیت ۲۵۰۰ کیلوگرم

چاه آسانسور بیمارستانی تخت بر با ظرفیت ۲۵۰۰ کیلوگرم با عرض ۲۷۰۰ میلیمتر برای درهای تلسکوپی و عرض ۲۹۰۰ ملیمتر برای درهای از وسط بازشو اجرا می شوند. در صورت استفاده از هر یک از انواع درب ها، عمق این چاه را ۳۳۰۰ میلیمتر در نظر می گیریم.

ارتفاع چاهک آسانسور تخت بر بیمارستانی ۲۵۰۰ کیلوگرم

در صورتی که سرعت آسانسور تخت بر بیمارستانی تا ۰/۶۳ متر بر ثانیه باشد، باید ارتفاع چاهک آن را ۱۸۰۰ میلیمتر در نظر گرفت.با بیشتر شدن سرعت تا ۱/۰ متربرثانیه، ارتفاع چاهک آسانسور تخت بر بیمارستانی ۱۹۰۰ میلیمتر خواهدبود. همچنین اگر برای این آسانسور سرعت های بالاتر در نظر بگیریم، باید ارتفاع چاهک را نیز تغییر بدهیم. به طور مثال هنگامی که حداکثر سرعت تا ۱/۶ متر بر ثانیه باشد، باید ارتفاع چاهک را ۲۱۰۰ میلیمتر در نظر بگیریم.  همچنین تا سرعت حداکثر ۲/۵ متربر ثانیه این ارتفاع به ۲۵۰۰ متربرثانیه تغییر میکند.

ارتفاع اورهد برای آسانسور تخت بر ۲۵۰۰ کیلویی

در آسانسور بیمارستان تخت بر ۲۵۰۰ کیلوگرمی، برای سرعت های مختلف مانند ۰/۶۳ تا حداکثر ۱/۶ متربرثانیه حداقل ارتفاع کف آخرین طبقه تا زیر سقف چاه ۴۶۰۰ میلیمتر است. چنانچه سرعت تا ۲/۵ متربرثانیه باشد ارتفاع اورهد برای آسانسور تخت بر ۲۵۰۰ کیلویی، ۵۶۰۰ میلیمتر درنظرگرفته می شود.

ابعاد اتاق موتورخانه آسانسور بیمارستانی با ظرفیت ۲۵۰۰ کیلوگرمی

برای نصب این آسانسورهای بیمارستانی که با ظرفیت ۲۵۰۰ کیلوگرم هستند، اتاق موتورخانه با عمق ۵۸۰۰ میلیمتر و ارتفاع ۲۸۰۰ میلیمتر باید باشد.

یکی دیگر از انواع آسانسورهای بیماربر آسانسور برانکارد بر است. برای اطلاعات بیشتر صفحه آسانسور برانکارد بر را مشاهده کنید.

همچنین جهت مشاهده و بررسی استانداردها و ضوابط در خصوص آسانسور تخت بر بیمارستانی می توانید مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان را مطالعه بفرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آسانسور

انواع آسانسور

همه چیز درباره آسانسور! بررسی انواع مکانیزم و سیستم محرکه ها، انواع کاربرد آسانسور، ساختار و قطعات، فروش، قیمت، نصب و راه اندازی، مفاهیم و استانداردهای آسانسورها ...

آسانسور هیدرولیک

آسانسورهای هیدرولیک

آشنایی با انواع آسانسورهای هیدرلیک، انواع مکانیزم ها، کاربردها، مشخصات و راهنمایی های لازم در خصوص خرید، نصب، راه اندازی و ...

مطالب مرتبط