آسانسورهای خاص

آسانسورهای خاص

آسانسورهای مسافری

آسانسور خاص چیست ؟ آسانسورهای خاص انواع آسانسورهای صنعتی میباشند که در محیط های است که در آن گازهای قابل اشتعال مانند پالایشگاها یا غبارهای آتشگیر نظیر غبار ذغال سنگ معادن یا غبار پشم شیشه که قابل اشتعال میباشد نصب میگردد. انواع آسانسورهای خاص آسانسورهای ضد انفجار که در محیط

بیشتر>